Algemene voorwaarden

1. C²S NV, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Pellemanstraat 45 en ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0420.189.944. Elke overeenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever enerzijds en C²S NV anderzijds.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van diensten door C²S NV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en opdrachten die worden geplaatst tussen de klant en C²S NV met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Door het sluiten van een overeenkomst (plaatsen van een opdracht, aanvaarden van een offerte, uitvoeren van een betaling…) aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.

3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon, bevoegd om C²S NV te vertegenwoordigen. In geen geval kan een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgeleid uit een feitelijke gedraging (gebrek aan reactie, protest, ….) aan de zijde van C²S NV.

4. C²S NV heeft het recht om deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met een gewijzigde handelspolitiek, dan wel omwille van economische of juridische noodzaak. De nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking na hun kennisgeving aan de klant en zijn eveneens geldig voor lopende overeenkomsten.

5. Offertes zijn steeds vrijblijvend tot de wederzijdse aanvaarding ervan. De offertes zijn steeds 30 dagen geldig, waarna ze van rechtswege aflopen. De offertes bevatten steeds een totaalprijs en bevatten een inschatting van de te verrichten prestaties en diensten. Bij aanvaarding van een offerte komt een definitieve overeenkomst tot stand. De aangeboden prijs is steeds de verschuldigde prijs, hiervan kan door geen van de partijen meer worden afgeweken.

6. C²S NV verlenen diensten ten behoeve van de klant. Alle documenten, data, adviezen, rapporten, etc…kunnen slechts aangewend worden door de klant ten behoeve van de toevertrouwde opdracht. In geen geval mogen documenten, data, adviezen, rapporten, etc…door de klant aan derden worden overgemaakt die geen uitstaans hebben met de toevertrouwde opdracht zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege C²S NV.

7. Alle informatie, data, bestanden, foto’s etc. die door de klant worden aangereikt aan C²S NV worden steeds op vertrouwelijke wijze behandeld en enkel ten behoeve van de opdracht ik kwestie. Geen enkele informatie, data, bestanden, foto’s, etc…zal ter beschikking aan derden worden gesteld zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/klant.

8. C²S NV kan zich, in het kader van de dienstverlening, laten bijstaan door derden. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt steeds met de nodige zorgvuldigheid gedaan, desgevallend in overleg met de opdrachtgever.

9. De aansprakelijkheid van C²S NV voor professionele fouten is gedekt door een verzekeringspolis. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in geval van bewezen fout en aansprakelijkheid wordt uitbetaald door diens verzekeraars. C²S NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse- en gevolgschade. Enkel de werkelijk geleden en bewezen schade die voortvloeit uit de tussen C²S NV en de klant afgesloten overeenkomst kan in aanmerking worden genomen.

10.  Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van C²S NV. Betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd aan C²S NV, zoniet wordt geacht deze te zijn aanvaard. Elke betwisting of klacht buiten deze termijn gesteld is laattijdig en niet ontvankelijk.

11. Indien de facturen op de vervaldag niet volledig betaald werden, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 10% per begonnen maand na de vervaldag tot aan de dag van de effectieve en volledige betaling. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro.

12. Indien de overeenkomst wordt verbroken door toedoen of op initiatief van de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties.

13. Alle betwistingen en geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst afgesloten tussen de klant en C²S NV worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van deze betwistingen en geschillen.